Tokyo Fall 2016 - Keita Maruyama

Desfile Keita MaruyamaFoto: (c)Hirokazu OHARA2016