Bridal Spring 2017 - Naeem Khan

Desfile Naeem Khan

Photo: Dan Lecca