Berlin Spring 2017 - Malaikaraiss

Desfile Malaikaraiss
Foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv